Råd och tips

När du står inför steget att bygga ett eget hus finns det ett antal saker att tänka på, innan och under byggprocessen. Här listar vi några av dessa.

 • Tänk noga igenom vilka behov som huset ska fylla, nu och i framtiden. Behövs det till exempel utrymmen för gäster eller hobby? Ett separat kontor? Hämta inspiration genom att gå på husvisningar och våra referensprojekt. Skriv ner de viktigaste lösningarna som ni vill ska finnas med. Ha inte för bråttom, låt idéerna mogna.
 • Gör en så komplett budget som möjligt. Inkludera till exempel tomtkostnad, markarbete, kostnad för bygglovsansökan, kontrollansvarig och eventuella anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el och eventuell anslutning till tele/fiber och TV.
 • För att kunna välja metod för grundläggning behöver du ta reda på vilka jord-, berg- och grundvattenförhållanden som råder på din tomt.
 • Hur ser detaljplanen för området ut? Den kan styra över vad som får byggas och vilken stil det ska ha.
 • Du som byggherre väljer kontrollansvarig som ska stå med i ansökan om bygglov. Den kontrollansvarige hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och ser till att projektet följer byggregler. Den kontrollansvarige ska också närvara vid ett tekniskt samråd och vid besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
 • Var noga med att få godkänna ritningar innan byggstart
 • Tänk på att meddela eventuell vägförening om nybyggnation samt att meddela eventuella grannar som påverkas av byggnationen i god tid före arbetets påbörjande. Vid kommunal väg erfordras normalt inte att kommunen meddelas.
 • Teckna en villaförsäkring efter godkänd slutbesiktning eftersom du nu tar över ansvaret för ditt nya hem.

Från anbud till färdigt hus i 7 steg

En förenklad beskrivning av viktiga steg i processen mot förverkligandet av ditt projekt.

Ikon - Dina behov och önskemål

1. Anbud

Ni presenterar er idé och vad ni vill ha hjälp med och vilka behov och önskemål ni vill ha vår hjälp att uppfylla. Vi vill skapa oss en god inblick i vad ni önskar i ert projekt så att vi kan formulera era krav och önskemål i ett anbud.

Är ditt byggprojekt bygglovspliktigt hjälper vi gärna till att söka bygglov.

Möter vårt anbud dina förväntningar så skriver vi kontrakt!

2. Uppstartsmöte för uppdraget

Om du väljer att acceptera vårt anbud kallar vi dig till ett uppstartsmöte där vi går igenom och stämmer av alla viktiga handlingar och detaljer som ett första steg i uppdraget.

3. Förslagshandlingar & Bygglov

Vi tar tillsammans med dig fram förslagshandlingar och anpassar huset efter dina önskemål, tomtens förutsättningar och din ekonomi. Bygglovsansökan tas fram och skickas in.

När bygglovet är beviljat och vi har projekterat huset samordnar vi en tid för tekniskt samrådsmöte hos kommunen. På samrådsmötet deltar du, Fridh & Hell´s representant och din kontrollansvarige tillsammans med kommunens byggnadsinspektör.

4. Detaljprojektering

Fridh & Hell’s tar fram detaljerade handlingar och påbörjar arbetet med de tekniska ritningarna som innehåller ritningarpå konstruktion, ventilation, el, värme, vatten och sanitet etcetera.

Vi tittar även på detaljer såsom material, färger, inredning med mera. När vi tagit fram alla bygghandlingar som behövs kan vi gå vidare till nästa steg i processen vilket är själva bygget.

5. Avstämning innan byggstart

Vi bjuder in till avstämning innan byggstart där vi går igenom alla viktiga handlingar, detaljer kring den byggklara tomten och övrig relevant information inför själva husbygget.

6. Dags att börja bygga

Vi håller dig uppdaterad om hur byggnationen fortlöper.

Vi hjälper till med att skicka in nödvändiga ansökningar som till exempel anslutning av byggström, vatten och avlopp.

Fridh & Hell’s Bygg AB har ansvarsförsäkring som täcker själva bygget och huset

7. Slutbesiktning, Inflyttning & Förvaltning

 • Före tillträdet besiktigas huset av en oberoende besiktningsman. Vid slutbesiktningen noteras eventuella fel och brister i ett besiktnings-protokoll som delges alla parter. I samband med en godkänd slutbesiktning ska huset betalas i enlighet med slutfaktura. Som byggherre bör du närvara vid slutbesiktningen. 
 • Innan du får lov att flytta in i ditt nya hus ska ett slutsamråd hållas. Du som byggherre, den kontrollansvarige och kommunens handläggare ser till att kontrollplanerna har följts och att huset uppfyller boverkets krav för en nyproducerad bostad. Slutsamrådet kan hållas i samband med eller efter slutbesiktning. När du har fått slutbesked kan du börja använda ditt nya hem.
 • Vi levererar en relations- samt underhållspärm för huset som ger anvisningar kring underhåll av golv, fönster, tekniska installationer och liknande i huse